Info

1.Visites et tarifs   
Le Luizenmolen est accessible au public le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h, été comme hiver.
Prix d'entrée: Eur. 3,00 par personne. Enfants de moins de 12 ans: entrée gratuite.
Des visites guidées sont organisées uniquement sur demande à l'intention de:
 • Ecoles maternelles, degré fondamental et degré secondaire inférieur.
  Prix de la visite: Eur. 2,00 par enfant, avec un minimum de Eur. 40,00 (prix total de la visite calculé sur le nombre total d'enfants présents). Accompagnateurs: accès gratuit.
  Jour de visite: A convenir sur réservation.
    
 • Groupes d'adultes: en semaine ou les dimanches autres que le deuxième et le quatrième dimanche du mois.
  Prix de la visite: Eur. 5,00 par personne, avec un minimum de Eur. 50,00. Enfants de moins de 12 ans: gratuit.
Responsable des visites:
          Monsieur Robert DIEDERICH, Anderlecht, tél.: 02 520 43 59.
   
   

2. Comment devenir membre de l'asbl Luizenmolen-Anderlecht   
En présentant sa candidature au conseil d'administration (cela peut se faire p.ex. lors d'une visite au moulin ou par paiement de la cotisation), il est possible de devenir membre adhérent de l'asbl Luizenmolen. Les statuts stipulent que le conseil d'administration décide souverainement de l'admission ou non des membres adhérents.

Les membres sont tenus de payer une cotisation annuelle minimum de Eur. 8,00.
Membre adhérent protecteur: Eur. 13,00 par an.
Membre adhérent d'honneur: Eur. 30,00 par an.
à verser au compte de l'asbl Luizenmolen-Anderlecht: 068-2153374-01 (BE43 0682 1533 7401 - BIC : GKCCBEBB) ou payable sur le site lors des visites.

La visite du Luizenmolen est gratuite pour tous les membres de l'association moyennant présentation de leur carte de membre, sauf les jours de la Fête au Moulin.

   
   
3. Siège Social de l'asbl Luizenmolen-Anderlecht
Rue des Papillons 192, 1070 Anderlecht, tél.: 02 520 43 59.

1. Bezoeken en toegangsprijzen

Sedert juli 1999 kan de Luizenmolen elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 u tot 17.00 u door het publiek bezocht worden, winter en zomer.
Toegangsprijs: Eur. 3,00. Kinderen onder 12 jaar : gratis toegang.
Geleide bezoeken worden uitsluitend op aanvraag georganiseerd ten behoeve van:
 • Scholen: kleuterscholen, basisonderwijs en eerste graad van het secundair onderwijs
  Prijs van het bezoek: Eur. 2,00 per kind, met een minimumbedrag van Eur. 40,00 (de totale prijs van het bezoek wordt naar rato van het totaal aantal aanwezige kinderen berekend). Begeleiders betalen geen toegangsprijs.
  Bezoekdag: op afspraak te bepalen.
    
 • Groepen van volwassenen: gedurende de week of op zondag buiten de tweede en de vierde zondag van de maand.
  Prijs van het bezoek : Eur. 5,00 per bezoeker, met een minimumbedrag van Eur. 50,00. Kinderen onder 12 jaar: gratis toegang.

Verantwoordelijke coördinator van de bezoeken:
       Mijnheer Robert DIEDERICH, Anderlecht, telefoon: 02 520 43 59.

   
   

2. Lidmaatschap van de VZW Luizenmolen-Anderlecht

Om aangesloten lid te worden van de VZW Luizenmolen-Anderlecht volstaat het zijn kandidatuur op te geven aan de raad van bestuur (dat kan bv. gebeuren naar aanleiding van een bezoek aan de molen of door de betaling van het lidgeld). Deze raad van bestuur beslist oppermachtig over het al dan niet aannemen van aangesloten leden. Jaarlijks moeten alle leden een minimum lidgeld betalen van minimum Eur. 8,00
Aangesloten beschermende leden: Eur. 13,00.

Aangesloten Ereleden: Eur. 30,00.
Uw bijdrage kunt u storten op de bankrekening 068-2153374-01 (BE43 0682 1533 7401 - BIC : GKCCBEBB) van vzw Luizenmolen-Anderlecht, 1070 Brussel. het is ook mogelijk die betaling over te maken tijdens een bezoek ter plaatse.
Voor alle leden van de vzw is het bezoek van de Luizenmolen gratis op vertoon van hun lidkaart, uitgenomen tijdens de Molenfeesten.

3. Maatschappelijke Zetel van de VZW Luizenmolen-Anderlecht

Vlindersstraat 192, 1070 Anderlecht.
Tel. : 02 520 43 59.

 

   

Home

Suite - Vervolg